Сьогодні: неділя, 27 травня 2018 року

   


Порядок набрання чинності документами.

В частині, що стосується офіційного оприлюднення законів та інших актів Верховної Ради України, дію Указу Президента України від 10.06.97 р. N 503/97 було зупинено на період  з 6 липня 2007 року до 23 листопада 2007 року - відкриття першого засідання Верховної Ради України VI скликання  (згідно з Указом Президента України  від 5 липня 2007 року N 607/2007)

Види нормативно-правових актів  Порядок набуття чинності
Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов'язки громадян Мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому законом  (Ст. 57 Конституції України)
Закони України Через десять днів* з дня офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самими законами, але не раніше дня опублікування в офіційних виданнях**
Зміни до статті 11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.95 р. № 481/95-BP набирають чинності не раніше ніж через 18 місяців від дня опублікування закону, яким передбачено внесення таких змін 
Зміни і доповнення до  Закону «Про плату за землю» від 03.07.92 р. №2535-ВР вносяться не пізніше ніж за три місяці до початку нового бюджетного року і набирають чинності з початку нового бюджетного року 
Закон про внесення змін до закону, який регулює відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру, стосовно вимог, установлених частиною першою статті 4 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 06.09.2005 р. № 2806-IV, набирає чинності не раніше ніж через тридцять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом
Закони України з питань встановлення нових або зміни діючих ставок ввізного мита набирають чинності не раніше ніж з дати початку нового бюджетного періоду 
Нормативно-правові акти Верховної Ради України   Через десять днів з дня офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самими актами, але не раніше дня опублікування в офіційних виданнях  
Нормативно-правові акти Президента України  
Постанови, прийняті Верховною Радою  З дня їх офіційного оприлюднення, якщо ними не передбачено інше 
Постанови Кабінету Міністрів України З дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими постановами, але не раніше дня їх опублікування 
Постанови Кабінету Міністрів України або їх окремі положення, що містять інформацію з обмеженим доступом  Не підлягають опублікуванню і набирають чинності з моменту їх доведення в установленому порядку до виконавців, якщо цими постановами не встановлено пізніший термін набрання ними чинності 
Розпорядження Кабінету Міністрів України  З моменту їх прийняття, якщо цими розпорядженнями не встановлено пізніший термін набрання ними чинності 
Постанови, розпорядження та інші нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, які не визначають права та обов'язки громадян   З дня їх прийняття, якщо більш пізній строк не передбачений самими актами
Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, які визначають права та обов'язки громадян  Не раніше дня їх опублікування в офіційних друкованих виданнях 
Акти Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, які не мають загального значення чи нормативного характеру  З моменту одержання їх державними органами або органами місцевого самоврядування, якщо органом, що їх видав, не встановлено інший строк набрання ними чинності 
Нормативно-правові акти міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або такі, що мають міжвідомчий характер   Через десять днів після їх державної реєстрації, здійснюваної Міністерством юстиції України або обласними і прирівняними до них управліннями юстиції, якщо в них не встановлений більш пізній строк набрання чинності***
Нормативно-правові акти, які занесені до Державного реєстру та які визначають права та обов'язки громадян Не раніше дня доведення до відома населення 
Нормативно-правові акти з питань митної справи  Через 45 днів з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самим актом, але не раніше дня їх офіційного опублікування. 
Постанови Правління Національного банку України, що регулюють відношення, суб'єктами яких є органи державної влади і місцевого самоврядування, банки, підприємства, організації і установи незалежно від форм власності, а також фізичні особи   Через десять днів після їх державної реєстрації, здійснюваної Міністерством юстиції України, якщо в них не встановлений більш пізній строк набрання чинності, але не раніше дня їх офіційного оприлюднення.
Не мають зворотної дії крім випадків, коли вони відповідно до закону пом'якшують або скасовують відповідальність  
Міжнародні договори України Після надання Україною згоди на обов'язковість для неї міжнародного договору відповідно до Закону України «Про міжнародні договори України» в порядку та строки, передбачені договором, або в інший узгоджений сторонами спосіб
Рішення, ухвали, постанови господарського суду  Після закінчення десятиденного строку з дня прийняття рішення судом першої інстанції та якщо воно не розглядатиметься іншою інстанцією. Постанова касаційної або апеляційної інстанції набуває чинності з дня її прийняття. Ухвала набуває чинності з дня її винесення
Рішення і висновки Конституційного Суду України З дня підписання.
Закони, інші правові акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність.
Підписуються не пізніше семи днів після прийняття рішення, дачі висновку. Офіційно оприлюднюються наступного робочого дня після їх підписання у «Віснику Конституційного Суду України» та в інших офіційних виданнях України. 
У разі якщо закони та інші правові акти Верховної Ради України, акти Президента України, акти Кабінету Міністрів України, правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим або їх окремі положення визнаються неконституційними, вони оголошуються нечинними і втрачають чинність від дня прийняття Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність.

До відома:

* Порядок обчислення строків визначено статтями 251 - 255 Цивільного кодексу України. 

** Офіційними друкованими виданнями є: «Офіційний вісник України», газета «Урядовий кур'єр», «Голос України», «Відомості Верховної Ради України», а також інформаційний бюлетень «Офіційний вісник Президента України». 

*** Міністерствам та іншим органам виконавчої влади приписано не допускати випадків направлення на виконання нормативно-правових актів, що не пройшли державну реєстрацію та не опубліковані в установленому законодавством порядку.

Остання зміна сторінки: 27.08.2008 3:23 ч.

© 2008 by Legal Service P&D.

Develop and support site DeS

desphp@gmail.com


PageRank - оценка Google важности данной страницы